• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 104 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายปิยะเกษม สายศร •
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
2
•
นายกอบกิจ พานอ่อง • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
3
นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
นายแสวง ทาวดี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5
•
นายจุมพล จรรยาศิริ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
•
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
7
นางกรรณิการ์ ไชยคุณา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8
นายสนชัย ผดุงกิจ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตร
9
นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาประมง
10
นางกรวิกา ตุ่นโนจา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
11
นางจงประนอม ศรีพรหมมา • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานคุณภาพสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
12
นายบรรชร กล้าหาญ • ครูประจำ แผนกวิชาประมง
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
13
•
นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
14
นางแสงเทียน เปรมประชา • หัวหน้างาน งานการเงิน
15
•
นายสุทัศน์ เสมอใจ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานพัสดุกลาง
16
•
นายสายัณห์ คำมงคล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
17
•
นางสาวอรพิน จอมแปง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
18
นางสาทิพย์ วิชัยศรี • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
19
•
นางกรวรรณ ปาร์คเกอร์ • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
20
นางฐิติมน ทองพิมพ์ • หัวหน้างาน งานประเมินผล(วัดผล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
21
•
นางรุ่งอรุณ รักประเสริฐสุข • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
22
ปาณภัทร มณีวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
23
นายชิษณุชา ผาบจันดา • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
24
•
นางสุพัตร มูลเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
25
นายบุญเลิศ วิเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
26
•
นางอรุณี สิโรรส • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
นายประเสริฐ ต่ออภิชาติตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
28
•
นางนันทวัน รัตนสุภาชัย • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
29
นายบันทึก วิชัยศรี • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
30
นายอนันต์ แปงแสง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
31
นางสาวปาลิดา ผลบำรุงวัชระ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
32
•
นางสาวดารณี เกียรติสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
33
นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
34
ปิยฉัตร ศรีสัตบุตร • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
35
นายศราวุฒิ นามวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
36
นางจันทร์จิรา จิตตปัญญา • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
37
•
นายสรสิชฐ์ โลจนภีระพงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
38
นายภาดา ศรีแพนบาล • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
39
•
นางพิมประไพ สุขใส • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
40
นายศุภศานต์ รักสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
•
นางปิยะภา จูงใจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
42
นางสุธา ทองขาว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
43
นายโชติ นุชม่วง • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
44
•
นางสุพร ไชยองค์การ • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
45
นายสมหมาย ทองขาว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
46
นางชนิฎาพร ทนันต์ไชย • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
47
•
นางธิดารัตน์ พิมพ์เมืองคุณ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
48
•
นางธวัลรัตน์ วงค์ประเสริฐ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
49
•
นายชาญชัย ใบโพธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
50
นางสาวปุญญาพร ปิ่นทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
51
นายทัศน์ อินสุยะ • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
52
นางเรณู หวลศรี • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
53
นายพัฒน์ เมืองปัน • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
54
นายนิกร ประพฤติดี • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
55
นายสนั่น ดวงแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
56
นายเสถียร อินทร์วงค์ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
57
นายโยธิน โพธินาม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
58
นายสุพัตร์ รัตนวรรณ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
59
นายประดิษฐ์ ซาวสุภา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
60
นางศรีเนียม ป๊อกนันตา • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
61
นายประเสริฐ กรรมแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุกลาง
62
นายสุนทร ปัญญามูล • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
63
นายสุรินทร์ ตาทา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
64
นายเชิดชาย ใจกันทา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
65
นายสุราช วงศ์วรรณา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
66
นายธนา อินสุยะ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
67
นายมัส เรือนคำมา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
68
นายเกษม ใจคำ • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
69
วัชรินทร์ ปินตา • ลูกจ้างอัตราจ้าง สวัสดิการหอพัก
70
นางประภาภรณ์ กาวิน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
71
นางศรีนวล ฉายจรุง • ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายวิชาการ)
72
นางพัชรี แก้วจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
73
นางอรพรรณ กลิ่นฟุ้ง • ลูกจ้างอัตราจ้าง สวัสดิการหอพัก
74
นางสาวมนทนวรัชญ์ ศรีใจน้อย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
75
นายวุฒินันท์ แสงอ้าย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
76
นายสุรชัย ทาเรือน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุกลาง
77
นางสาวอำพันธุ์ อุทาจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
78
•
นายนิมิตรชัย ศรีพรหมมา • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
79
•
นางบุญธิดา ชาวสวน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ประจำงาน งานบุคลากร
80
นายสว่าง ธนะขว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
81
•
นายจตุรงค์ คำกันทา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
82
•
นายจิตศิลป์ ณ สงขลา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
83
•
นายประทีป ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
84
•
นายพนมพร บุญมามณี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
85
•
นางสาวกนกวรรณ บัวคำบัน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
86
•
นางกนิษฐา ยาวิราช • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
87
นางสาวพรนิภา กองลาแซ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
88
•
นางสาวสิริรัตน์ ชาญศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาประมง
• ประจำงาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
89
นายบุญช่วย ทาเรือน • พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานพัสดุกลาง
90
•
นางวรรณา แดงเขียว • พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานบุคลากร
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
91
นางนฤมล สีดาคำ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ประจำงาน งานบุคลากร
92
•
นายวีระชาติ แสนปัน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
93
Admin Cmcat • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
94
•
นางจิรพันธ์ ณ สงขลา • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่