• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 111 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายเจริญ เชื้อเมืองพาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายเสนาะ กาศเกษม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
นายรัศมี มณีศักดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5
•
นายจุมพล จรรยาศิริ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6
นางกรวิกา ตุ่นโนจา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
7
นางจงประนอม ศรีพรหมมา • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8
นายปิยะเกษม สายศร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
9
นางกรรณิการ์ ไชยคุณา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10
นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาประมง
11
นางสาทิพย์ วิชัยศรี • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
12
นายโชติ นุชม่วง • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
13
•
นางรุ่งอรุณ รักประเสริฐสุข • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
14
•
นางกรวรรณ ปาร์คเกอร์ • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
15
•
นางสุพัตร มูลเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
16
•
นายนิมิตรชัย ศรีพรหมมา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
17
•
นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
18
นางแสงเทียน เปรมประชา • หัวหน้างาน งานการเงิน
19
นายสนชัย ผดุงกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• หัวหน้างาน งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
20
•
นายสายัณห์ คำมงคล • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
21
•
นายสุทัศน์ เสมอใจ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานพัสดุกลาง
22
นายศราวุฒิ นามวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
23
•
นางพิมประไพ สุขใส • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
24
นายศุภศานต์ รักสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25
ปาณภัทร มณีวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
26
นายภาดา ศรีแพนบาล • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
27
นางสุธา ทองขาว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
28
นายสมหมาย ทองขาว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
29
•
นางปิยะภา จูงใจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30
•
นางสุพร ไชยองค์การ • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
31
นายบุญเลิศ วิเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
32
•
นางอรุณี สิโรรส • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
33
นายบันทึก วิชัยศรี • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
34
นายบรรชร กล้าหาญ • ครูประจำ แผนกวิชาประมง
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
35
นายชิษณุชา ผาบจันดา • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
36
•
นางนันทวัน รัตนสุภาชัย • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
37
นายอนันต์ แปงแสง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
38
นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
39
นายประเสริฐ ต่ออภิชาติตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
40
•
นางสาวดารณี เกียรติสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
41
นางสาวปาลิดา ผลบำรุงวัชระ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
42
ปิยฉัตร ศรีสัตบุตร • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
43
•
นายสรสิชฐ์ โลจนภีระพงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
44
นายไพศาล ตันตรา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
45
นางจันทร์จิรา จิตตปัญญา • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
46
•
นางสาวอรพิน จอมแปง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
47
•
นางธวัลรัตน์ วงค์ประเสริฐ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
48
นางชนิฎาพร ทนันต์ไชย • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
49
•
นางธิดารัตน์ พิมพ์เมืองคุณ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
50
นางสาวปุญญาพร ปิ่นทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
51
นายสุนทร ปัญญามูล • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
52
นายสุรินทร์ ตาทา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
53
นายสุราช วงศ์วรรณา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
54
นายธนา อินสุยะ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
55
นายเกษม ใจคำ • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
56
นายมัส เรือนคำมา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
57
นางเรณู หวลศรี • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
58
นายทัศน์ อินสุยะ • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
59
นายพัฒน์ เมืองปัน • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
60
นายสนั่น ดวงแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
61
นายนิกร ประพฤติดี • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
62
นายเสถียร อินทร์วงค์ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
63
นายประดิษฐ์ ซาวสุภา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
64
นายโยธิน โพธินาม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
65
นายประเสริฐ กรรมแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุกลาง
66
นายสุพัตร์ รัตนวรรณ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
67
นางศรีเนียม ป๊อกนันตา • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
68
นายเชิดชาย ใจกันทา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
69
นางสาวอำพันธุ์ อุทาจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
70
•
นางสาวจันทนา เต๋จ๊ะใหม่ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
71
วัชรินทร์ ปินตา • ลูกจ้างอัตราจ้าง สวัสดิการหอพัก
72
นางอรพรรณ กลิ่นฟุ้ง • ลูกจ้างอัตราจ้าง สวัสดิการหอพัก
73
นายวุฒินันท์ แสงอ้าย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
74
นางประภาภรณ์ กาวิน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
75
นางศรีนวล ฉายจรุง • ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายวิชาการ)
76
•
นางสาวกัญญารัตน์ เมืองตา • ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายวิชาการ)
77
นางสาวมนทนวรัชญ์ ศรีใจน้อย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
78
•
นายวีระชาติ แสนปัน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
79
เขมทัต เด็ดโลก • ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
80
นายสุรชัย ทาเรือน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุกลาง
81
•
นายจิตศิลป์ ณ สงขลา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
82
นายสว่าง ธนะขว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
83
•
นางบุญธิดา ชาวสวน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ประจำงาน งานบุคลากร
84
นายปกรณ์ อินทร์ไชย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลเกษตร
85
•
นางกนิษฐา ยาวิราช • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
86
•
นางสาวสิริรัตน์ ชาญศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาประมง
• ประจำงาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
87
•
นายประทีป ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
88
•
นายพนมพร บุญมามณี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
89
•
นางสาวกนกวรรณ บัวคำบัน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
90
นายบุญช่วย ทาเรือน • พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานพัสดุกลาง
91
•
นางวรรณา แดงเขียว • พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานบุคลากร
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
92
นางฐิติมน ทองพิมพ์ • หัวหน้างาน งานประเมินผล(วัดผล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
93
•
นางจิรพันธ์ ณ สงขลา • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
94
นางสาวพรนิภา กองลาแซ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
95
•
นายเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
96
•
นายชาญชัย ใบโพธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
97
นางนฤมล สีดาคำ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ประจำงาน งานบุคลากร
98
นางพัชรี แก้วจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
99
จักร์พงษ์ ภูธรแสวงกิจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
100
Admin Cmcat • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่