• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 109 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายเจริญ เชื้อเมืองพาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายรัศมี มณีศักดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
นายจุมพล จรรยาศิริ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
นายเสนาะ กาศเกษม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นางกรวิกา ตุ่นโนจา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
7
นายปิยะเกษม สายศร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
8
นางกรรณิการ์ ไชยคุณา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9
นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาประมง
10
•
นางรุ่งอรุณ รักประเสริฐสุข • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
11
•
นางกรวรรณ ปาร์คเกอร์ • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
12
•
นางสุพัตร มูลเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
13
นายบรรชร กล้าหาญ • ครูประจำ แผนกวิชาประมง
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
14
•
นายจิตศิลป์ ณ สงขลา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
15
นางแสงเทียน เปรมประชา • หัวหน้างาน งานการเงิน
16
นายสนชัย ผดุงกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• หัวหน้างาน งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
17
•
นายสายัณห์ คำมงคล • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
18
•
นายสุทัศน์ เสมอใจ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานพัสดุกลาง
19
นางสาทิพย์ วิชัยศรี • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
20
นายโชติ นุชม่วง • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
21
นายศราวุฒิ นามวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
22
นางสุธา ทองขาว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
23
นายสมหมาย ทองขาว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
24
นายภาดา ศรีแพนบาล • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
25
•
นางสุพร ไชยองค์การ • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
26
นางนฤมล สีดาคำ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ประจำงาน งานบุคลากร
27
นายบุญเลิศ วิเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
28
•
นางอรุณี สิโรรส • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29
นายไพศาล ตันตรา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
30
•
นางปิยะภา จูงใจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
นายบันทึก วิชัยศรี • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
32
นายอนันต์ แปงแสง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
33
นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
34
ปาณภัทร มณีวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
35
นายชิษณุชา ผาบจันดา • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
36
•
นางนันทวัน รัตนสุภาชัย • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
37
•
นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
38
•
นางสาวดารณี เกียรติสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
39
นายสว่าง ธนะขว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
40
นายประเสริฐ ต่ออภิชาติตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
41
ปิยฉัตร ศรีสัตบุตร • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
42
•
นายสรสิชฐ์ โลจนภีระพงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
43
นางสาวปาลิดา ผลบำรุงวัชระ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
44
นางจันทร์จิรา จิตตปัญญา • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
45
•
นางสาวอรพิน จอมแปง • ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
46
•
นางบุญธิดา ชาวสวน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ประจำงาน งานบุคลากร
47
•
นางพิมประไพ สุขใส • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
48
นายศุภศานต์ รักสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
49
•
นางธวัลรัตน์ วงค์ประเสริฐ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
50
นางชนิฎาพร ทนันต์ไชย • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
51
•
นางธิดารัตน์ พิมพ์เมืองคุณ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
52
นางสาวปุญญาพร ปิ่นทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
53
นายสุราช วงศ์วรรณา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
54
นายธนา อินสุยะ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
55
นายเกษม ใจคำ • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
56
นายมัส เรือนคำมา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
57
นางเรณู หวลศรี • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
58
นายทัศน์ อินสุยะ • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
59
นายพัฒน์ เมืองปัน • ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการ
60
นายสนั่น ดวงแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
61
นายนิกร ประพฤติดี • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
62
นายเสถียร อินทร์วงค์ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
63
นายประดิษฐ์ ซาวสุภา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
64
นายโยธิน โพธินาม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
65
นายประเสริฐ กรรมแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุกลาง
66
นายสุพัตร์ รัตนวรรณ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ยานพาหนะ)
67
นางศรีเนียม ป๊อกนันตา • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
68
นายเชิดชาย ใจกันทา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
69
นายสุนทร ปัญญามูล • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
70
นายสุรินทร์ ตาทา • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
71
นางประภาภรณ์ กาวิน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
72
นางศรีนวล ฉายจรุง • ลูกจ้างอัตราจ้าง บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายวิชาการ)
73
นางสาวมนทนวรัชญ์ ศรีใจน้อย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
74
วัชรินทร์ ปินตา • ลูกจ้างอัตราจ้าง สวัสดิการหอพัก
75
นางอรพรรณ กลิ่นฟุ้ง • ลูกจ้างอัตราจ้าง สวัสดิการหอพัก
76
นายสุรชัย ทาเรือน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุกลาง
77
นายวุฒินันท์ แสงอ้าย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
78
นางสาวอำพันธุ์ อุทาจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
79
•
นายประทีป ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• ประจำงาน งานอาคารสถานที่
80
•
นายพนมพร บุญมามณี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
81
นายปกรณ์ อินทร์ไชย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลเกษตร
82
•
นางสาวสิริรัตน์ ชาญศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาประมง
• ประจำงาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
83
•
นางสาวกนกวรรณ บัวคำบัน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
84
•
นางกนิษฐา ยาวิราช • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
85
นายบุญช่วย ทาเรือน • พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานพัสดุกลาง
86
•
นายวีระชาติ แสนปัน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
87
•
นางจิรพันธ์ ณ สงขลา • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
88
นางสาวพรนิภา กองลาแซ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
89
•
นายเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
90
•
นายชาญชัย ใบโพธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
91
นางจงประนอม ศรีพรหมมา • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
92
นางพัชรี แก้วจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
93
•
นายนิมิตรชัย ศรีพรหมมา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตร
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
94
•
นางวรรณา แดงเขียว • พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานบุคลากร
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
95
Admin Cmcat • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
96
นางฐิติมน ทองพิมพ์ • หัวหน้างาน งานประเมินผล(วัดผล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่